Weboldalunk karbantartás alatt áll. Az esetleges kiesésekért, hibákért elnézést kérünk. Köszönjük!
H i r d e t é s
Hirdetés

Könyvvásár a ForrásközpontbanKiadványaink:

1. Örökségünk: Székelyföldi súlypontú, történeti-néprajzi tematikájú, ismeretterjesztő lap.

Megjelenik negyedévente 1000 példány, 32 színes oldal, A4-es formátum, 5 RON
Célzott szakterület: társadalomtudományok általában
    – történelem (helyismeret – Udvarhelyszék, Székelyföld)
    – néprajz (Udvarhelyszék néprajza és székely néprajz általában)

Célja: ismeretterjesztés általában, összegzi és népszerűsíti a tudományos kutatások eredményeit, ismerteti és népszerűsíti a helyismeret szempontjából fontossággal bíró kiadványokat, megszólaltatja Udvarhelyszék kulturális életének tevékeny személyiségeit, a székely néprajz és történelem jeles kutatóit, ismerteti védelemre szoruló műemlékeinket, hozzájárul a székely néphagyományok megőrzéséhez, lehetővé teszi nagyobb tömegek számára is (tehát közérthető felvezetésben) történelmünk kiadatlan forrásaihoz való hozzáférést stb.
 

2.Udvarhelyszéki olvasókönyv – 30 RON, B5-ös formátum, 288 oldal, színes illusztrációk.

Az egykori Udvarhelyszék történetéről, közigazgatásáról, pecsét- és zászlóhasználatáról, művészettörténetéről, képzőművészetéről, oktatásról, sajtótörténetről és népművészetről a Krónika című fejezetben olvashatunk tanulmányokat, Gyaloglatok címen régi útleírásokból tallóztunk (Oroszhegyi Mihály deák, gróf Teleki József, John Paget, Szentiváni Mihály, Jánosfalvi Sándor István, Orbán Balázs és Hankó Vilmos), illetve a terjedelmesebb Olvasókönyv részbe e vidék ismert szerzőitől válogattunk írásokat: Áprily Lajos, Benedek Elek, Bözödi György, Hermányi Dienes József, Ladó Lajos, Méhes György, Szabó Gyula, Szemlér Ferenc, Tamási Áron, Tomcsa Sándor, Tompa László stb.
 

3. Csíki olvasókönyv – 30 RON, B5-ös formátum, 380 oldal, színes illusztrációk

Csíkszék természetrajza, történelme, az oktatás, sajtótörténet, művészet, néprajz a fontosabb tanulmányok témái, melyek a Krónika fejezetben kaptak helyet, majd, Gyaloglatok cím alatt régi útleírásokból válogattunk. Az Olvasókönyv rész Antal Áron, Balogh László, Bányai László, Bocskor János, Cserei Mihály, Dobos Ferenc, Földes Anna, Földes Zoltán, Gál Elemér, Imets Fülöp Jákó, Kájoni János, Kurkó Gyárfás, Mihály László Barna, Hidvégi Mikó Ferenc, Nagy András, Nagy Borbála, Nagy Imre, P. Papp Asztrik, Potyó Bonaventura István, Salló István, Szentes Antal Regináld, Tivai Nagy Imre és Zsögön Zoltán írásait kínálja az olvasónak.
 

4. Orbán Balázs szemével... 2005-2007 – fotóalbum – 50 RON, B5-ös formátum, 113 színes oldal.

 A fotóalbum a 2005–2007 között Udvarhelyszéken szervezett fotótáborokból válogatott anyaggal kedveskedik az érdeklődknek. A táborok idorendjében a következo községeket mutatja be: Székelyvarság, Szentegyháza, Oroszhegy, Szentábrahám (Gagy mente), Etéd, Homoródszentmárton (Nagy-Homoród mente), Lövéte és Homoródalmás. Összesen 38 település, tanya ezredfordulós képét udvarhelyszéki és máshonnan meghívott fotósok örökítették meg, a településekrol Kovács Árpád, Mihály János és P. Buzogány Árpád írtak összefoglaló jellemzést.
 

5. "Orczád verítékével..." Máréfalva a történelem sodrában – 53 RON, B5-ös formátum, 561 oldal, színes illusztrációk-

 A Hargita lábánál fekvo Máréfalvának és egyházközségének története e küzdelmes évezred morzsányi részének tekinthető. A kötet Máréfalva monográfiája, bemutatásra kerülnek benne a falut érintő történelmi események mellett az iskola és az egyház története. Ugyanakkor gazdag néprajzi és történelmi forrásanyag, illusztrációs tömb teszi színesebbé a kötetet. Egy olyan kiadvány, melyben az olvasó valamilyen módon megtalálhatja önmagát, szüleit, őseit.
 

6. "Igaz, egyenes és hív lészek..." Huségnyilatkozatok az Udvarhelyi Református Egyházmegyében a XVIII. század végén, 10 RON, A5-ös formátum, 63 oldal.

Forrásközlés. Alapját az Udvarhelyi Református Egyházmegye Levéltárában található kötet képezi, mely a XVIII. század utolsó évtizedeiből származó, az udvarhelyi református traktus lelkipásztorainak, kántorainak, gimnáziumi tanárainak és iskolai tanítóinak a Habsburg–Lotaringiai-ház három uralkodója (II. József 1765–1790; II. Lipót 1790–1792; II. Ferenc 1792–1806) felé – pecsét ereje alatt – 1781. október 16-án Nagyenyeden, illetve november 15-én Székelykeresztúron (Józsefnek); 1791. augusztus 10-én Kolozsvárt, majd november 16-án Székelykeresztúron (Lipótnak); 1792. október 19-én Kolozsvárt, majd 1793. március 13-án Székelyudvarhelyen (Ferencnek) tett hűségfogadalom nyilatkozat saját kezű aláírásait tartalmazza. Jelentősége az említett korokban rögzített egyházi sematizmus hordozta információban rejlik. Elenyésző számú kivétellel minden esetben megismerhetjük az aláírók (egyházi elöljárók, lelkészek, isten igéjének szószólói, kántorok, tanárok, tanítók, léviták) nevét, származását, funkcióját, tevékenységének székhelyét. Ez biztos támpontot jelenthet az egyháztörténészeknek a lelkipásztori, kántori, tanítói névsorok összeállításában, ellenőrzésében.
 

7. Zsindelyország. Székelyvarság képekben - 16 RON, B5-ös formátum, 52 színes oldal.

A 2002-ben Székelyvarságon szervezett fotótábor anyagából Ádám Gyula válogatott egy albumra valót, a jellegzetes tanyai település hétköznapjait és ünnepeit megjelenítve. Bevezető tanulmányt Bárth János írt hozzá.
 

8. P. Buzogány Árpád: A bogáncs kivirágzik – 6 RON, B6-os formátum, 80 oldal.

Az elegáns kivitelezésű kötet (vízjeles papír, illusztrációk) kortárs román költők magyar fordítását tartalmazza. Olyan szerzőkről van szó, akiknek munkái az 1989-es fordulat után láthatott nyomdafestéket, a kilencvenes évek elején kiadott kötetekből válogatott a fordító.
 

9. Areopolisz.Történelmi és társadalomtudományi tanulmányok, 12 RON, A5-ös formátum, 350 oldal.

Székelyföldi súlypontú történelmi és társadalomtudományi tanulmánykötet, tulajdonképpen tudományos évkönyv. A kötetben közlők célja egy tágabb kitekintésű helyi múlt és jelenkutatás művelése, mely úgy közelítse meg a Székelyföld történetét, jelenkori társadalmi és közéleti jelenségeit, hogy közbe ne tévessze szem elol az ezt övező régiók fejlodését. A temetikájukban gazdag – politika-, társadalom-, gazdaság-, nemzetiség-, művészet-, népesedés- és mentalitástörténeti – , Székelyföld és Erdély múltjára is kitekintő, gyakran összefüggő dolgozatok szerzői többnyire fiatal tanárok.
 

10. Kolumbán Zsuzsánna – Kovács Sándor: Nemes Erdély Országának státusáról. Lakosairól. Lakóhelyeirol és folyóvizeirol való oktatás, melyet írt volt 1710-ben néhai Bíró Sámuel, tanács úr Erdélyben, 5 RON, A5-ös formátum, 79 oldal.

Forráskiadvány, mely Homoródszentmártoni Bíró Sámuel (1665–1721) erdélyi tanácsos Nemes Erdély Országának… címet viselő munkája alapján készült. Bíró Sámuel munkáját olvasmányaira, tapasztalataira és gyakorlati ismereteire alapozva, az ismeretterjesztés, oktatás céljával készítette. Tulajdonképpen egy olvasmányos, kérdés-felelet formájában megírt Erdély- történetet vehetünk kézbe. A kötetben helyet kapott egy, a szerző életét bemutató tanulmány, melyben adatokat találunk a forrás további létező másolatairól, más munkáiról, melyek közül több a székelységgel foglalkozik. A forráskiadványt magyarázó jegyzetekkel láttuk el.
 

11. Szécsi Antal: „...Maga-felejtő sorsunk halk tudója...” Borbáth Károly élete és munkássága – 10 RON, A5-ös formátum, 125 oldal.

A szerző közeli ismerősként, majd kollégaként, a Borbáthról később elnevezett iskola igazgatójaként volt részese a történész vargyasi mindennapjainak, e kötetben pedig életpályáját vázolja fel, megfogalmazása szerint "Kis könyvünk szerény próbálkozás arra, hogy ennek a szellemi örökségnek a fellelhető csekély részét átörökítsük az eljövendő nemzedékek számára."
 
 

12. Jakab Zsigmondné Mészáros Rozália:Visszanéztem alkonyatkor – 8 RON, B5-ös formátum, 79 oldal, színes illusztrációk.

Jakab Zsigmondné Mészáros Rozália nyugdíjas tanítónő pillant vissza arra a szinte nyolcvan évre, amely életéből eltelt. Annak az időnek a hangulatát idézi fel, amely a mai fiatalok számára már történelem. Meleg szeretettel idézi a szülőfalu, a Nyikó menti Rugonfalva szépségeit, amelyek nemcsak a környezeti szépségekben nyilvánulnak meg, hanem abban a bensőséges, meleg hangulatban is, amelyet az emberek közötti rokonsági, ismerősi, jószomszédi kapcsolat, az egymás iránti érdeklődés erősít, és amely minden időkben összetartó erőt jelentett. Az írás nagyobbik része inkább családi vonatkozású. A szerző 1954-ben megismerkedett a Farkaslakán élő Jakab Zsigmond állatorvossal és vele együtt egy életre elkötelezte magát ezzel a faluval. A második világháború után a társadalmilag, gazdaságilag átváltozott falu sok gondjában nagy szerepe volt a falusi értelmiségieknek is. Az ebben a munkában való részvételt, amelynek szemtanúi és aktív résztvevői voltak férj és feleség, néhány jellemző példával mutatja be a szerző, aki férjével együtt kutatója és művelője volt a népi kultúrának.
 

13. Székely szimbólumok nyomában – 17 RON, A5-ös formátum, 149 oldal, színes illusztrációk.

A tanulmánykötetbe foglalt írások célja tisztázni a székely szimbólumok történetét, a velük kapcsolatosan felvetődő kérdéseket tudományos kutatások révén vizsgálni. A tanulmányok szerzői: Pál-Antal Sándor, Zepeczaner Jenő, Mihály János, Szekeres Attila a téma tapasztalt kutatói. Terítékre kerülnek a következő témák: a helyhatósági címeres pecsétek használata, az Orbán Balázs által ránk örökített heraldikai adatok, a zászlóhasználat a székelyeknél, napjaink közigazgatási címereinek fajtái. A kötetet gazdag illusztrációs tömb színesíti.
 

14.Kutatások a Nagy-Küküllő felső folyása mentén – 24 RON, A4-es formátum, 275 oldal, színes illusztrációk.

A kiadvány, amely egy tervezett sorozat első darabja, az Udvarhelyszék Kulturális Egyesület, a keresztúri Molnár István Múzeum és a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpontja közös kiadásában jelent meg, és történeti-régészeti, néprajzi tanulmányokat tartalmaz udvarhelyszéki, keresztúri, székelyudvarhelyi, sepsiszentgyörgyi, illetve budapesti és pécsi szerzők tollából. A tanulmányok témája is ehhez a vidékhez kötődik: fiatfalvi és nagygalambfalvi, telekfalvi régészeti feltárások, Gagy menti és Solymosok vidéki, meg többségében székelykeresztúri kutatások összegzése.
 

15. István Lajos: Korond és környéke –18 RON, A5-ös formátum, 294 oldal.

Úgy ajánljuk e könyvet az olvasónak, mint múltunk, sajátos életformánk lenyomatának egy szeletét. Nem csupán a tudomány számára összegyűjthető morzsákról van szó, hanem az élet részeként megismert tudásanyag hasznosságáról, amelyhez társul a szerző, az adatközlok sok-sok személyes élménye is. István Lajos a közössége birtokában lévő hatalmas tudásanyag jelentékeny részét évtizedeken keresztül megörökítette, „papírra tette” akkor, amikor a beszédhang és a mozgókép rögzítésének technikai feltételei nem mindenki számára voltak elérhetők. Azzal a céllal, hogy mások felhasználhassák, okulhassanak belőle. Ezért nevezzük őt Korond krónikásának.
 

16. Orosz-Pál József: Írások a zenéről –10 RON, A5-ös formátum, 162 oldal.

A terjedelmes tanulmányok a magyar és egyetemes zenetudomány ismert személyiségeinek, Bartók Béla, Kodály Zoltán és a kibédi születésű Seprodi János zenetudósok, népzenegyűjtők munkásságát tárgyalja. A Miért szép? sorozat rövidebb írásai egy-egy zeneművet vizsgálnak. Ez a rész már bizonyos elméleti ismeretekre alapozva ismerteti Pergolesi egy, Kodály és Bartók több kompozícióját, illetve Erkel Ferencnek Kölcsey Hymnusára írt zenéjét. A szerző stílusa, a tanulmányok témája miatt diákoknak, felnőtteknek és a magyar nyelvet ismerő, (nép)zenénkkel ismerkedőknek ajánljuk e könyvet.
 

17.Orbán Balázs szemével... 2008-2009 – fotóalbum – 50 RON, B5-ös formátum, 113 színes oldal.

A fotóalbum a 2008–2009 között Udvarhelyszéken szervezett fotótáborokból válogatott anyaggal kedveskedik az érdeklődőknek. A táborok időrendjében a következő községeket mutatja be: Kányád község: Ábránfalva, Ége, Homoródszentlászló, Jásfalva, Kányád, Miklósfalva, Petek, Székelydálya. Oklánd község: Homoród-karácsonyfalva, Homoródújfalu, Oklánd. Kápolnásfalu. Felsőboldogfalva község: Árvátfalva, Bikafalva, Farcád, Felsőboldogfalva, Hodgya, Ócfalva, Patakfalva, Sándortelke, Sükő, Székelylengyelfalva,  Telekfalva. Székelykeresztúr: Betfalva, Fiatfalva, Székely-keresztúr. Zetelaka község: Deság, Ivó, Küküllőmező, Sikaszó, Zetelaka, Zeteváralja. A fényképek a falvak ezredfordulós képét udvarhelyszéki és máshonnan meghívott fotósok örökítették meg, a településekről Kovács Árpád, Mihály János és P. Buzogány Árpád írtak összefoglaló jellemzést.

Ha kiadványainkkal, a megrendelés módjával, a kifizetésekkel, szállítással kapcsolatosan kérdései vannak kérjük hívja a 0266-214.440-es vagy a 0744-600.928-as telefonszámot.

 

Köszönettel                               
Szőcs Klára,                         
értékesítési felügyelő         

H i r d e t é s
Partnerek Szekelyfold Más Rádió Kreativ Project Székelyszentlelek hircentrumpontro Régió Magazin Erdély TV Duna Stúdió Digital 3 Televízió Star Radio